Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Bundeskanzlei

21 17:00 Durant la seduta da clausura lavuran parallela­ main ils giurists, ils linguists ed ils spezialists da las publicaziuns uffizialas vi da las ordinaziuns davart la bloccada dals contos da banca. 17:30 «Beteiligungstitel» – ils translaturs franzos, ta­ lians e rumantschs da la Chanzlia federala studegian la versiun tudestga da l’ordinaziun davart la bloccada da contos da banca. Els fan retschertgas en la banca da datas terminologica: «vaglias da participaziun». La translaziun è insatge subtil, gist er en texts legislativs. I na basta betg da substituir ils pleds d’ina lingua cun ils pleds d’ina autra. La materia sto vegnir communi­ tgada e fixada en l’autra lingua en ina maniera clera ed enclegentaivla. Questa lavur pretensiusa da rediger e translatar texts legislativs è l’incumbensa principala dals Servetschs linguistics centrals. La bloccada è en vigur 19:00 Ils collavuraturs dal Center da las publicaziuns uffizialas fan la controlla finala dal text da l’ordinaziun davart la bloccada dals contos en trais linguas. Lura vegn questa ordinaziun messa a disposiziun en la Collecziun sistematica dal dretg federal online ed ils chantuns ve­ gnan infurmads per e-mail davart questa publicaziun extraordinaria. L’ordinaziun è ussa en vigur e cunquai è er determinà il destin da pussaivels contos clandestins da l’anteriur schef da stadi. Ils Servetschs linguistics centrals Ils Servetschs linguistics centrals da la Chanzlia federala èn responsabels per leschas, ordinaziuns e cunvegnas scrittas en maniera clera ed enclegentai­ vla en las trais linguas uffizialas principalas, tudestg, franzos e talian. Divers texts da la Confederaziun vegnan translatads oz er en rumantsch ed en englais. Ils Servetschs linguistics centrals elavuran er divers manuals e mussavias linguistics per rediger e trans­ latar texts destinads a tut l’administraziun federala. Quels contribueschan a la qualitad ed unifurmitad dals texts. La terminologia Las terminologas ed ils terminologs da la Chanzlia federala elavuran ed administreschan la terminolo­ gia specifica ed uffiziala da l’administraziun e da la politica federala. La qualitad d’in text tecnic dependa en emprima lingia da la qualitad terminologica. Ina terminologia precisa ed unitara contribuescha a la clerezza e chapibilitad d’in text. La terminologia da l’administraziun federala chattan ins en la banca da datas TERMDAT che cuntegna 1,5 milliuns enda­ taziuns en tudestg, franzos, talian e savens er en rumantsch ed englais. www.termdat.ch Linguas Tematicas www.bk.admin.ch Terminologia Linguas Tematicas www.bk.admin.ch Publicaziuns en terminologia Linguas Documentaziun www.bk.admin.ch Glossari dals dretgs politics Questa broschura cuntegna 135 terms specifics da la domena dals dretgs politics cun definiziuns en tschintg linguas (RM, IT, FR, DE, EN): Publicaziuns en rumantsch La Chanzlia federala coordinescha las translaziuns rumantschas da l'administraziun federala. Ina pagina d'internet porscha ina survista da las differentas publicaziuns en rumantsch. Publicaziuns en rumantsch Linguas Documentaziun www.bk.admin.ch

Pages